THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

 Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Chi nhánh vận tải đường sắt Đà nẵng  thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để bán tài sản với các tiêu chí lựa chọn như sau:

Tên người có tài sản đấu giá:

Chi nhánh vận tải đường sắt Đà nẵng

Địa chỉ : 83 Trần Cao Vân , P Tam thuận, Q Thanh khê, Tp Đà nẵng, VN

Tài sản bán đấu giá:

Xe ô tô Mercedes  16 chỗ ngồi BKS:  51B-010.83

Giá khởi điểm của tài sản (theo phương thức trả giá lên):

Bằng số   85.000.000 đồng ; Bằng chữ: Tám mươi lăm triệu đồng chẵn

Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản:

Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản theo các tiêu chí được quy định tại khoản 4 Điêu 56 Luật Đâu giá tài sản năm 2016

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo (06/12/2018)

Địa điểm và hình thức nộp hồ sơ:

Nộp trực tiếp tại Chi nhánh vận tải đường sắt Đà nẵng  , địa chỉ: 83 Trần Cao Vân , P Tam thuận, Q Thanh khê, Tp Đà nẵng

Vậy, Chi nhánh VTĐS Đà Nẵng thông báo để các tổ chức bán đấu giá biết, đăng ký..⁄.