Thực hiện Kế hoạch Liên tịch số 1213/KHLT-VTSG ngày 15/8/2016 của Chuyên môn và Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc tổ chức “Gian hàng Việc tử tế” phục vụ người lao động.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VTĐS SÀI GÒN
CHI NHÁNH VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số         /TBLT-CVT ĐN Đà Nẵng, ngày  18  tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức, triển khai “Gian hàng Việc tử tế” phục vụ người lao động

 

Thực hiện Kế hoạch Liên tịch số 1213/KHLT-VTSG ngày 15/8/2016 của Chuyên môn và Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc tổ chức “Gian hàng Việc tử tế” phục vụ người lao động.

Chuyên môn và Công đoàn Chi nhánh Vận tải Đường sắt Đà Nẵng (Chi nhánh VTĐN) thông báo việc tổ chức “Gian hàng Việc tử tế” phục vụ người lao động với nội dung sau:

Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, chia sẻ khó khăn, tương thân tương ái, tạo nên ngày càng nhiều việc làm tử tế trong CBCNV, người lao động Đường sắt Việt Nam; chia sẻ cho nhau những vật dụng mà mỗi người đang có nhưng chưa cần sử dụng; ta chưa cần sử dụng nhưng người khác đang rất cần.

Kể từ ngày 19/8/2016, Chi nhánh Vận tải Đường sắt Đà Nẵng triển khai “Gian hàng Việc tử tế” tại Chi nhánh. Để triển khai hoạt động “Gian hàng Việc tử tế” ngày càng tốt hơn; Chuyên môn và Công đoàn Chi nhánh Vận tải Đường sắt Đà Nẵng kêu gọi toàn thể CBCNV trong toàn Chi nhánh và các nhà hảo tâm với tinh thần tương thân, tương ái, tích cực ủng hộ các vật dụng mà mình đang có, đã qua sử dụng hoặc chưa qua sử dụng nhưng nay chưa cần sử dụng như: Quần, áo, chăn, màn các loại; giày, dép; sách; thiết bị điện, điện tử; máy tính; bàn ghế; xe đạp ...và các vật dụng cần thiết khác (chất lượng còn tốt, sạch sẽ).

Cùng với việc ủng hộ vật dụng, Chi nhánh tổ chức triển khai “Thùng quyên góp Việc tử tế” nhằm tiếp tục làm những “Việc tử tế” khác, hướng đến người lao động. Vì vậy Chi nhánh kêu gọi các nhà hảo tâm và người nhận vật dụng từ gian hàng sẽ tự nguyện đóng góp tiền vào “Thùng quyên góp Việc tử tế” để tạo  nguồn giúp đỡ những người có hoàn cảnh thật sự khó khăn và cần được giúp đỡ.

“Gian hàng Việc tử tế” của Chi nhánh VTĐN sẽ được mở cửa thường xuyên và được đặt tại trụ sở của Chi nhánh, có cán bộ kiêm nhiệm phụ trách gian hàng; hàng ngày có trách nhiệm tiếp nhận hàng; bảo quản; mở sổ sách theo dõi ghi nhận và tri ân đối với người lao động, các nhà hảo tâm có nhiều đóng góp cho “Gian hàng Việc tử tế”. Do đó các nhà hảo tâm và CBCNV tham gia ủng hộ hoặc người lao động cần nhận những vật dụng từ “Gian hàng Việc tử tế” của Chi nhánh liên hệ qua số ĐTCĐ:  0511.3750489; ĐTDĐ 01665609686 để gặp Chị Lương Xuân Thủy - Chuyên viên phòng Tổ chức - Hành chính Chi nhánh.

Chi nhánh Vận tải Đường sắt Đà Nẵng yêu cầu Lãnh đạo các Phòng, Giám đốc các Trung tâm KDVTĐS & DVTH có trách nhiệm triển khai Kế hoạch Liên tịch số 1213/KHLT-VTSG ngày 15/8/2016 của Chuyên môn và Công đoàn Công ty cổ phầnVận tải Đường sắt Sài Gòn về việc tổ chức “Gian hàng Việc tử tế” phục vụ người lao động và nội dung thông báo này đến từng CBCNV biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- C.Ty VTSG (thay báo cáo);
- CĐ C.Ty VTSG (thay báo cáo);
- ĐU; CĐ, ĐTN CN;
- Các Phòng, TTKD (thực hiện) ;
- Lưu VT, CĐCN.    

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

(Đã ký, và đóng dấu)

 

PHAN THANH LONG

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký, và đóng dấu)

 

NGÔ VĂN NGỌC