Thông tư 222018/TT-BGTVT là văn bản pháp luật quy định cụ thể những điều khoản của Luật đường sắt về kinh doanh vận tải hàng hóa trên đường sắt.

Tải file tại đây:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-22-2018-TT-BGTVT-van-tai-hang-hoa-tren-duong-sat-quoc-gia-va-duong-sat-chuyen-dung-367307.aspx