Đang cập nhật
 

ĐỘI KHÁCH VẬN ĐÀ NẴNG


Ga Đà Nẵng – Số 202 đường Hải Phòng – Thành phố Đà Nẵng – Số điện thoại/ Fax: 05113.827.972

 

1. Cơ cầu Tổ chức:

a. Đội Trưởng: 01
b. Các đơn vị trực thuộc: (Có 03 tổ)
- Tổ bán vé Đà Nẵng; Thực hiện công tác bán vé tàu hỏa

- Tổ Hành lý, bao gửi: Thực hiện vận chuyển hành lý, bao gửi theo tàu khách 

- Tổ Chăm sóc khách hàng: Hỗ trợ hành khách đi tàu
2. Chức năng nhiệm vụ:

a. Quản lý, sử dụng các nguồn lực do Chi nhánh giao tại khu vực ga Đà Nẵng để thực hiện nhiệm vụ SXKD theo đúng quy định. Chịu trách nhiệm trước Chi nhánh về kết quả SXKD, và chịu trách nhiệm trước khách hàng, và pháp luật về sản phẩm, dịch vụ do Chi nhánh thực hiện.

b. Kinh doanh vận tải đường sắt:
- Tổ chức phục vụ HK mua vé đi tàu, hướng dẫn HK ra vào ga, đảm bảo trật tự và an toàn tuyệt đối;
- Điều tra, khảo sát luồng hàng, luồng khách tham mưu cho Chi nhánh/Công ty hợp đồng với khách hàng;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các sự cố hành khách trong phạm vị được phân công quản lý;
- Báo cáo kịp thời, đầy đủ tình hình tai nạn giao thông ĐS cho Chi nhánh và các đơn vị liên quan để kịp thời có biện pháp giải quyết tai nạn;
- Vận chuyển hành lý bao gửi từ nhà đến nhà theo tàu khách

Các số điện thoại liên hệ:

* Phòng vé: 0236 3.823. 810 ( Phòng vé Ga Đà Nẵng- 202 – Hải Phòng)

* Vé đoàn, tập thể: 093.8410.846 ( Ông Tuấn- Đội trưởng)

* Tổ hành lý ký gửi: 0236 3.893. 245 (Phòng vé Ga Đà Nẵng- 202 – Hải Phòng)

* Tổ chăm sóc khách hàng: 0236 3.574. 002

* Đường dây nóng : 0236 3.821. 175.