NGÔ VĂN NGỌC
   Giám đốc
   Di động : 0913 403 095
   Tel   : 05113.751 757
   Add : 83 Trần cao Vân - Quận Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng
   
   

 

 

   

 PHAN THANH LONG

   Phó Giám đốc
   Di động : 0913 438 144
   Tel   : 05113.893 248
   Add : 83 Trần cao Vân - Quận Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng