HÀNH KHÁCH HÀNH LÝ

  08-10-2018 10:15

Thông tư “Quy định về việc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên ĐS Quốc gia” được Bộ giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 09/2018/TT-BGTVT ngày 02/3/2018 thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2018